پرسش نامه ها و فرم ها

پرسش‌نامه‌ها و فرم‌ها

متقاضی محترم؛

به منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده و تکمیل این فرم اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

متقاضی محترم؛

به منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده و تکمیل این فرم اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

متقاضی محترم؛

به منظور بررسی توجیح پذیری یک طرح در ابعاد مختلف فنی، بازار و امور مالی ضرورت دارد نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده و تکمیل جداول کاربرگ (محاسبات شاخصهای اقتصادی) اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتراز جمله طرح توجیهی و مطالعات اقتصادی ، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

Dear applicant

In order to verify the possibility of stablishing activities in Garmsar Special Economic Zone, it is necessary to provide information and complete the bellow tables. In case of need to providing additional information and documentation please attach more relevant items.

Dear applicant

In order to verify the possibility of stablishing activities in Garmsar Special Economic Zone, it is necessary to provide information and complete the bellow tables. In case of need to providing additional information and documentation please attach more relevant items.

متقاضی محترم؛

به‌منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته‌شده و تکمیل فرم زیر اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.