پرسش نامه ها و فرم ها

پرسش‌نامه‌ها و فرم‌ها

Dear applicant

In order to verify the possibility of stablishing activities in Garmsar Special Economic Zone, it is necessary to provide information and complete the bellow tables. In case of need to providing additional information and documentation please attach more relevant items.

Dear applicant

In order to verify the possibility of stablishing activities in Garmsar Special Economic Zone, it is necessary to provide information and complete the bellow tables. In case of need to providing additional information and documentation please attach more relevant items.

متقاضی محترم؛

به منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده و تکمیل این فرم اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

متقاضی محترم؛

به منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده و تکمیل این فرم اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

متقاضی محترم؛

به‌منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته‌شده و تکمیل فرم زیر اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.

متقاضی محترم؛

به‌منظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، لازم است نسبت به ارائه اطلاعات خواسته‌شده و تکمیل فرم زیر اقدام نمایید. لطفاً در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتر، موارد مربوطه ضمیمه گردد.