مجوزهای أخذ شده

مجوزهای أخذ شده

  • قانون مصوب مجلس
  • مصوبه دولت
  • مصوبه دولت
  • تصویب طرح جامع منطقه در هیئت وزیران
  • اخذ پروانه بهره برداری سایت های ۱ و ۲ از شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
  • اخذ تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری گمرکی از سایت های ۱ و ۲
  • اخذ تاییدیه شرکت توانیر جهت اتصال به شبکه برای دریافت ۲۰۰ مگاوات برق
  • اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت اتصال به راه آهن سراسری توسط آنتن ریلی و احداث ایستگاه باری و همچنین احداث ایستگاه مسافری اختصاصی بر روی راه آهن حومه ای
  • اخذ موافقت و عقد قرارداد با وزارت نیرو جهت تخصیص آبی به ظرفیت ۶ میلیون متر مکعب در سال برای منطقه
  • اخذ موافقت شرکت عمران شهر جدید ایوانکی برای تخصیص زمین به منظور احداث مجموعه های مسکونی اختصاصی