مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

تجدید فراخوان مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سایت یک منطقه  ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید فراخوان مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سایت یک...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

خدمات طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

خدمات طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

تجدید عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی و تامین و تجهیز یکدستگاه خودرو آتش نشانی 8 تن و تجهیزات مرتبط در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...