مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

تجدید فراخوان مناقصه انجام کارهای پراکنده ابنیه، تأسیساتی، حفظ و نگهداری شبکه توزیع و خط انتقال آب در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید فراخوان مناقصه انجام کارهای پراکنده ابنیه، تأسیساتی، حفظ و...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...