مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

خدمات انتظامی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

خدمات انتظامی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

احداث پست سیار با ترانس 30 مگاولت آمپر

احداث پست سیار با ترانس ۳۰ مگاولت آمپر

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

آگهی فضای سبز 1401 ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد

آگهی فضای سبز ۱۴۰۱ ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...