تجدید برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
تجدید برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر از طریق مناقصـه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.


موضوع مناقصه: آماده‌سازی و احداث بخشی از معابر سایت ۱ در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (بخش اول)

نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

مدت انجام کار: ۱۲ ماه

برآورد تقریبی: ۱۵۲،۸۲۴،۲۲۱،۷۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۷،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن پایه حداقل چهار در رشته راه و باند از سازمان برنامه
 • داشتن صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار
 • معیارهای ارزیابی کیفی مطابق بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
 • داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی احداث سازه سردرب و ساختمان ورودی سایت ۱ و ۲ تا مرحله سفت‌کاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (بخش اول)

نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

مدت انجام کار: ۱۰ ماه

برآورد تقریبی: ۱۰۳،۰۶۴،۳۸۵،۲۵۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن پایه حداقل چهار در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • داشتن صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار
 • معیارهای ارزیابی کیفی مطابق بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
 • داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده

موضوع مناقصه: خدمات طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب سایت ۱ و ۲ تصفیه‌خانه فاضلاب و شبکه توزیع آب سایت ۱ در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

نوع مناقصه: ارزیابی کیفی

مدت انجام کار: ۵ ماه

برآورد تقریبی: ---

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ---

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • معیارهای ارزیابی کیفی مطابق اسناد

الف) محل اجرا: استان سمنان، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگراه تهران به گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ب) شرایط عمومی متقاضیان:

 • داشتن شخصیت حقوقی، کداقتصادی و شناسه ملی
 • توانایی أخذ تضمین معتبر

ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

* متقاضیان می‌بایست جهت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی‌نیا پلاک ۲ طبقه پنجم (تلفن: ۴۶۰۴۵۳۱۳ و ۴۶۰۴۵۳۳۴-۰۲۱ ) مراجعه فرمایند.

د) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ 1400/10/11

ه) زمان تحویل مدارک مناقصه: تا ساعت 16 مورخ 1400/10/27

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: 1400/10/28

ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاكات

* لازم به توضیح است كارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار است.

* همچنین اطلاعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" به نشانی www.setadiran.ir، "پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور" به نشانی www.iets.mporg.ir و "تارنمای رسمی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به نشانی www.garmsar-sez.ir قابل دسترسی است.

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (مرکز تماس): ۱۴۵۶-۰۲۱