مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

آگهی فضای سبز 1401 ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد

آگهی فضای سبز ۱۴۰۱ ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

تجدید برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تجدید برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ منطقه...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

آگهی واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی

آگهی واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ و همچنین احداث سازه سردرب و ساختمان ورودی سایت ۱ و ۲ تا مرحله سفت‌کاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

برگزاری مناقصات آماده‌سازی بخشی از معابر سایت ۱ و همچنین...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...