تیم ما

تیم ما

حسین فرهیدزاده

رئیس هیئت مدیره

محسن محمدی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

حمید فتوّتی

مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالمجید تدین

مدیر مالی اداری و پشتیبانی

سعید نجم روشن

مدیر سرمایه‌گذاری

پژمان آریامنش

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت

محمدعلی نظری

مدیر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

شهاب موالی

سرپرست بهره‌برداری

کیوان علیزاده

مدیر امور مهندسی