عملیات اجرايی احداث شبکه توزيع آب سايت يک در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار
عملیات اجرايی احداث شبکه توزيع آب سايت يک در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر از طریق مناقصـه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.


موضوع مناقصه:  عملیات اجرايی احداث شبکه توزيع آب سايت يک در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

نوع مناقصه:  یک مرحله‌ای

مدت انجام کار:  ۹ ماه

برآورد تقریبی: ۱۰۴،۷۲۹،۵۷۷،۴۸۳ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵،۲۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن پايه حداقل پنج در رشته آب از سازمان برنامه
 • داشتن صلاحیت ايمنی معتبر از وزارت کار
 • معیارهاي ارزيابی کیفی مطابق بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
 • داشتن صورت هاي مالی حسابرسی شده

موضوع مناقصه:  عملیات اجرايی احداث شبکه جمع آوري فاضلاب سایت دو در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

نوع مناقصه:  یک مرحله‌ای

مدت انجام کار:  ۱۶ ماه

برآورد تقریبی: ۲۰۱،۲۱۸،۵۲۰،۱۶۴ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۰،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن پايه حداقل پنج در رشته آب از سازمان برنامه
 • داشتن صلاحیت ايمنی معتبر از وزارت کار
 •  
 • معیارهاي ارزيابی کیفی مطابق بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
 • داشتن صورت هاي مالی حسابرسی شده

 

الف) محل اجرا: استان سمنان، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگراه تهران به گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ب) شرایط عمومی متقاضیان:

 • داشتن شخصیت حقوقی، کداقتصادی و شناسه ملی
 • توانایی أخذ تضمین معتبر

ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

* متقاضیان می‌بایست جهت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی‌نیا پلاک ۲ طبقه پنجم (تلفن: ۴۶۰۴۵۳۱۳ و ۴۶۰۴۵۳۳۴-۰۲۱ ) مراجعه فرمایند.

د) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

ه) زمان تحویل مدارک مناقصه: تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاكات

* لازم به توضیح است كارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار است.

* همچنین اطلاعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" به نشانی www.setadiran.ir، "پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور" به نشانی www.iets.mporg.ir و "تارنمای رسمی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به نشانی www.garmsar-sez.ir قابل دسترسی است.

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (مرکز تماس): ۱۴۵۶-۰۲۱