آگهی فضای سبز ۱۴۰۱ ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد
آگهی فضای سبز 1401 ,تجدید فضای سبز و طراحی مسجد

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر از طریق مناقصـه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.


موضوع مناقصه: تامین نهاده هاي کشاورزي، اجراي شبکه آبیاري قطره اي و

خدمات راهبري فضاي سبز در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

مدت انجام کار: ۱۲ ماه

برآورد تقریبی: ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 •  
 • داشتن صلاحیت فضاي سبز از اداره کار و امور اجتماعي يا
 • داشتن پايه حداقل پايه پنج در رشته کشاورزي از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • داشتن صلاحیت ايمني معتبر از وزارت کار

موضوع مناقصه: خدمات انتظامات در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار (تجديد

فراخوان(

نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

مدت انجام کار: ۱2 ماه

برآورد تقریبی: 1،421،397،580 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1،421،397،580 ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن صلاحیت معتبر و مرتبط از نیروي انتظامي
 • داشتن صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کار و امور اجتماعي
 • داشتن صلاحیت ايمني معتبر از وزارت کار

موضوع مناقصه: خدمات طراحي مسجد الرضا(ع) در سايت 2 منطقه ويژه

اقتصادي گرمسار" به زير بناي تقريبي 350 متر مربع واقع

در زمین 1000 متر مربعي

نوع مناقصه: ارزیابی کیفی

مدت انجام کار: 4 ماه

برآورد تقریبی: ---

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ---

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

 • داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر پايه يک در تخصص ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني و حداقل سه سازه از سازمان برنامه و بودجه کل کشور
 • معیارهاي ارزيابي کیفي مطابق اسناد

الف) محل اجرا: استان سمنان، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگراه تهران به گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ب) شرایط عمومی متقاضیان:

 • داشتن شخصیت حقوقی، کداقتصادی و شناسه ملی
 • توانایی أخذ تضمین معتبر

ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

* متقاضیان می‌بایست جهت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی‌نیا پلاک ۲ طبقه پنجم (تلفن: ۴۶۰۴۵۳۱۳ و ۴۶۰۴۵۳۳۴-۰۲۱ ) مراجعه فرمایند.

د) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ 1401/04/21

ه) زمان تحویل مدارک مناقصه: تا ساعت 16 مورخ 1401/05/04

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: 1401/05/08

ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاكات

* لازم به توضیح است كارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار است.

* همچنین اطلاعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" به نشانی www.setadiran.ir، "پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور" به نشانی www.iets.mporg.ir و "تارنمای رسمی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به نشانی www.garmsar-sez.ir قابل دسترسی است.

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (مرکز تماس): ۱۴۵۶-۰۲۱