احداث پست سیار با ترانس ۳۰ مگاولت آمپر
احداث پست سیار با ترانس 30 مگاولت آمپر

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر از طریق مناقصـه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.


موضوع مناقصه:  احداث پست سیار با ترانس 30 مگاولت آمپر در سایت 2 منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

نوع مناقصه: دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

مدت انجام کار: 6 ماه

برآورد تقریبی: 379،690،980،661 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 13،599،219،613 ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

  • داشتن پایه حداقل چهر در رشته نیرو و حداقل پنج ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
  • داشتن صلاحیه ایمنی معتبر از وزارت کار - معیارهای ارزیابی کیفی مطابق بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات-داشتن صورت های مالی حسابرسی شده

الف) محل اجرا: استان سمنان، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگراه تهران به گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ب) شرایط عمومی متقاضیان:

  • داشتن شخصیت حقوقی، کداقتصادی و شناسه ملی
  • توانایی أخذ تضمین معتبر

ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

* متقاضیان می‌بایست جهت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی‌نیا پلاک ۲ طبقه پنجم (تلفن: ۴۶۰۴۵۳۱۳ و ۴۶۰۴۵۳۳۴-۰۲۱ ) مراجعه فرمایند.

د) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ 1401/05/01

ه) زمان تحویل مدارک مناقصه: تا ساعت 16 مورخ 1401/05/22

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: 1401/05/24

ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاكات

* لازم به توضیح است كارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار است.

* همچنین اطلاعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" به نشانی www.setadiran.ir، "پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور" به نشانی www.iets.mporg.ir و "تارنمای رسمی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به نشانی www.garmsar-sez.ir قابل دسترسی است.

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (مرکز تماس): ۱۴۵۶-۰۲۱