خدمات انتظامی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
خدمات انتظامی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر از طریق مناقصـه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.


موضوع مناقصه:  خدمات انتظامی در منطقه وبژه اقتصادی گرمسار

نوع مناقصه:  یک مرحله‌ای

مدت انجام کار:  12 ماه

برآورد تقریبی: 28،472،951،609 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1،421،397،580 ریال

روش تأمین منابع مالی: منابع داخلی

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه‌گران:

  • داشتن صلاحیت معتبر و مرتبط از نیروی انتظامی یا داشتن صلاحیت معتبر خدمات عمومی از اداره کار و امور اجتماعی
  • داشتن صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار

الف) محل اجرا: استان سمنان، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگراه تهران به گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

ب) شرایط عمومی متقاضیان:

  • داشتن شخصیت حقوقی، کداقتصادی و شناسه ملی
  • توانایی أخذ تضمین معتبر

ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

* متقاضیان می‌بایست جهت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه سعیدی‌نیا پلاک ۲ طبقه پنجم (تلفن: ۴۶۰۴۵۳۱۳ و ۴۶۰۴۵۳۳۴-۰۲۱ ) مراجعه فرمایند.

د) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ 1401/05/19

ه) زمان تحویل مدارک مناقصه: تا ساعت 16 مورخ 1401/05/31

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: 1401/06/01

ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاكات

* لازم به توضیح است كارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار است.

* همچنین اطلاعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" به نشانی www.setadiran.ir، "پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور" به نشانی www.iets.mporg.ir و "تارنمای رسمی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به نشانی www.garmsar-sez.ir قابل دسترسی است.

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (مرکز تماس): ۱۴۵۶-۰۲۱